van het team OGGZ GGD Twente

Woningvervuiling

GGD Twente voert het Meldpunt Woningvervuiling uit voor alle 14 gemeenten van de regio. Dit valt onder de Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Deze taak richt zich op mensen die niet uit zich zelf in actie komen om hun woning op orde te houden. Hierdoor kan een onhygiënische situatie ontstaan, die een risico kan worden voor de gezondheid. Dit geldt voor de bewoner, de hulpverlener die in de woning aan het werk is, maar ook voor de omgeving.

Problematisch verzamelen (Hoarding)

Soms staat de woning zo vol met spullen, dat wonen gevaarlijk wordt. Denk aan geblokkeerde vluchtwegen of rookontwikkeling bij brand.

Oorzaken

Oorzaak van onverantwoorde bewoning kan heel verschillend zijn. Zo kan een verslaving de oorzaak zijn, een psychiatrische aandoening maar ook eenzaamheid of een verstandelijke beperking. GGD Twente werkt te allen tijde samen met de aanwezige hulpverlener of mantelzorger. In die gevallen dat er (nog) geen hulpverlening actief is, zal de melding worden doorgegeven aan de contactpersoon van de lokale zorgstructuur.

Meldpunt

Iedereen kan melden. Ook kunt u bellen voor overleg of een advies over een vervuilde woonsituatie. Als de GGD u niet verder kan helpen, wordt u doorverwezen naar een geschikte instelling.

Werkwijze

Wij vragen u om het meldformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Anonieme meldingen worden niet aangenomen. Wel is het mogelijk dat uw naam richting veroorzaker niet genoemd wordt.

Melden kan met dit meldformulier.

We streven ernaar om binnen twee weken de melder te informeren over de afhandeling van de melding. Hierbij wordt er rekening gehouden met de privacy van de persoon over wie gemeld is. De melding wordt vastgelegd in een registratiesysteem. Het privacyreglement van GGD Twente is hierbij van kracht.

Huisbezoek

De medewerker van GGD Twente maakt samen met de betrokken hulpverlener/mantelzorger een afspraak met de bewoner en bezoekt de woning. Hierna wordt er een beoordeling en een advies gegeven. Samen met de bewoner en de hulpverlener wordt er gekeken wat de oorzaak is van de vervuiling en worden er afspraken gemaakt om de vervuiling op te lossen. Soms is het voldoende om met de bewoner een aantal afspraken te maken, soms moet een schoonmaakbedrijf ingezet worden.

Schoonmaakkosten

In principe betaalt de bewoner zelf de schoonmaakkosten. In een aantal gevallen is het mogelijk een tegemoetkoming van de gemeente te krijgen. De GGD overlegt dit altijd met de bewoner en zijn hulpverlener.

Wat als de bewoner niet wil

Soms lukt het niet om de bewoner te motiveren om zijn huis schoon te maken. In die gevallen wordt gekeken naar het risico voor de Volksgezondheid en zal er afstemming plaats vinden met de woningbouwvereniging of de afdeling Handhaving van de betreffende gemeente.

Communicatie

Aan de bewoner wordt toestemming gevraagd om de informatie te delen met de betrokken partijen. Wil de bewoner dit niet, dan is de inzet van de GGD beperkt. Er zal altijd naar een zo goed mogelijke oplossing worden gezocht. GGD Twente hecht waarde aan een respectvolle benadering en beoogt een oplossingsgerichte werkwijze.