Jouw gegevens bij GGD Twente.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

GGD Twente
Bezoekadres: Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede
Postadres: Postbus 1400, 7500 BK Enschede
Telefoon: 053 487 6888
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het verwerken van jouw gegevens

GGD Twente voert verschillende wettelijke taken uit. Daarbij verwerken we persoonsgegevens. Het verwerken van deze persoonsgegevens is in veel gevallen noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Je leest per onderdeel welke persoonsgegevens we verwerken, welke systemen we daarbij gebruiken, hoelang we de gegevens bewaren en welke derden jouw gegevens kunnen ontvangen. Het gaat om de volgende onderdelen:

Hieronder vallen de taken: infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, seksuele gezondheid, seksueel geweld, forensisch onderzoek, inspectie en hygiëne en openbare geestelijke gezondheidszorg.

GGD Twente voert in het kader van de algemene gezondheidszorg verschillende wettelijke taken uit. Hierbij verwerken wij persoonsgegevens. Het verwerken van deze persoonsgegevens is in veel gevallen noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Wij houden ons bezig met de volgende taken:

Infectieziektebestrijding, tuberculose en seksuele gezondheid

 • Het voorkomen, opsporen, vroegtijdig onderkennen en proactief bestrijden van besmettelijke ziekten voor individuen, risicogroepen en collectieve zorg.
 • Het screenen en/of behandelen op en/of van tuberculose.
 • Het diagnosticeren, behandelen en begeleiden van cliënten die vallen onder hoog risico groepen. Daarnaast het aanbieden van laagdrempelige informatie, advies geven en hulp bieden aan mensen met vragen over seksualiteit. Onder andere door het geven van trainingen. Ook vaccineren wij risicogroepen tegen hepatitis A/B.

Bij deze taken verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Beroep
 • Type ID-bewijs
 • Handtekening (bij een gezondheidsverklaring)
 • Seksueel gedrag/gerichtheid
 • Geboorteland vader/moeder
 • Gezondheidsgegevens

Om deze persoonsgegevens vast te leggen of te verwerken gebruiken wij de volgende systemen:

 • Zorgmail
 • HPZone
 • CoronIT
 • Infectionary
 • iTBC
 • SH-direct;
 • Osiris
 • iHPV

Seksueel geweld en forensisch onderzoek

 • Het bieden van laagdrempelige hulp aan slachtoffers van seksueel geweld. En het geven van advies aan betrokkenen die slachtoffer zijn van seksueel geweld en aan medische professionals die hen begeleiden.
 • Het doen van forensisch onderzoek voor de politie/justitie en het verlenen van medische zorg aan arrestanten en passanten.

Bij deze taken verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Seksueel gedrag/gerichtheid
 • Opleidingsniveau
 • Gezondheidsgegevens

Om deze persoonsgegevens vast te leggen gebruiken wij het systeem Formatus.

Inspectie en hygiëne

Het opstellen van rapporten van geïnspecteerde gastouders, kinderopvangen, jeugdverblijven, prostitutiebedrijven, asielzoekerscentra. Daarnaast adviseren wij over evenementen en verlenen wij vergunningen aan tattoo- en piercingondernemingen. 

Bij deze taak verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Eventuele diploma’s
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Kopie ID
 • Handtekening

Om deze persoonsgegevens vast te leggen gebruiken wij de volgende systemen:

 • Tribe CRM
 • Preventio 
 • Tapir
 • GIR

Openbare geestelijke gezondheidszorg

 • Het voorkomen van (besmettelijke) ziekten en sociale achteruitgang door een vervuilde woonomgeving, zowel van individuen als op collectief niveau.
 • Het aanbieden van spreekuren voor dak- en thuislozen om hun gezondheid te bevorderen.
 • Het aanbieden van het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente.

Bij deze taken verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Handtekening (bij een toestemmingsverklaring)
 • Financiële gegevens/positie
 • Eventuele uitkeringen of subsidies
 • Gezondheidsgegevens
 • Eventueel de naam en telefoonnummer van familieleden of derde belanghebbenden

Om deze persoonsgegevens vast te leggen gebruiken wij de volgende systemen:

 • VIS2
 • Khonraad
 • Microsoft Word en Excel

Bewaartermijnen

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk. In sommige gevallen staat in de wet hoelang wij jouw gegevens mogen bewaren. Wij houden ons aan deze wettelijke termijnen. 

Derden die jouw gegevens ontvangen

In sommige gevallen delen we persoonsgegevens met andere partijen. Bijvoorbeeld omdat we dit wettelijk verplicht zijn. We vragen hier in de meeste gevallen toestemming voor. De volgende partijen kunnen jouw persoonsgegevens ontvangen:

 • Huisartsen
 • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • KNCV (Tuberculosefonds)
 • Gemeenten
 • Openbaar Ministerie (OM)
 • Veilig Thuis Twente
 • Advocaat
 • BIG-geregistreerde artsen en verpleegkundigen
 • Politie

Hier vallen alle taken onder die we uitvoeren in het kader van jeugdgezondheid. 

GGD Twente voert in het kader van jeugdgezondheid verschillende wettelijke taken uit. Hierbij verwerken wij verschillende persoonsgegevens. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Wij houden ons bezig met de volgende taken: 

Contactmomenten

GGD Twente biedt voor kinderen op verschillende leeftijden contactmomenten aan, bijvoorbeeld op het consultatiebureau. Hierbij voeren wij onderzoeken uit en leggen we de (onderzoeks)gegevens vast. Bij deze onderzoeken verwerken wij dus persoonsgegevens.

Zorg op maat

Op verschillende gebieden levert GGD Twente zorg op maat, bijvoorbeeld bij:

 • het plannen en uitvoeren van onderzoeken op indicaties.
 • het uitvoeren van gezondheidsonderzoeken van de jeugdgezondheid op alle voortgezet onderwijsscholen.
 • het plannen en uitvoeren van huisbezoeken.
 • het plannen en uitvoeren van inloopspreekuren.
 • het ondersteunen van scholen en de leerplichtambtenaar bij (ongeoorloofd) ziekteverzuim van leerlingen, die frequent of langdurig van school verzuimen.
 • het aanmaken van digitale kinddossiers voor en het uitvoeren van lichamelijke onderzoeken en vastlegging daarvan van vergunninghouders, nieuwkomers en asielzoekers onder de 18 jaar.

Rijksvaccinatieprogramma

GGD Twente houdt zich bezig met het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit doen we tijdens specifieke contactmomenten en we geven vaccinaties bij zwangerschap. Hierbij leggen we persoonsgegevens vast.

Digitale voorlichting en cursussen

Wij geven via verschillende websites voorlichting over opvoeding (www.loes.nl) en zwangerschap (www.zwangerintwente.nl). Via de websites is het mogelijk om vragen te stellen. Daarbij verwerken we persoonsgegevens. Bij de aanmelding vullen deelnemers enkele persoonsgegevens in. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij deze activiteiten verwerken we persoonsgegevens.

Contactmomenten, Zorg op maat en Rijksvaccinatie:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Verblijfsrecht
 • Contactgegevens ouders
 • Gezondheidsgegevens

Digitale voorlichting en cursussen:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gemeente waarin betrokkene woont

Systemen die wij gebruiken 

GGD Twente gebruikt mlCAS om alle (persoons)gegevens in het kader van de jeugdgezondheid vast te leggen. Dit systeem nemen wij af van Allegro Sultum. 

Bewaartermijnen

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk. In de meeste gevallen is er sprake van een medische dossier. Op grond van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (wgbo) wordt het dossier bewaard tot 20 jaar na het einde van de behandelrelatie. 

Derden die jouw gegevens ontvangen

In sommige gevallen delen we persoonsgegevens met andere partijen. Bijvoorbeeld omdat we dit wettelijk verplicht zijn. In de andere gevallen vragen we altijd toestemming om jouw gegevens te delen. De volgende partijen kunnen jouw persoonsgegevens ontvangen:

 • Het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Huisarts
 • Medisch specialisten
 • Paramedische zorgverleners
 • Scholen

Wetenschappelijk onderzoek

De kerntaak van GGD Twente is het leveren van goede zorg. Wetenschappelijk onderzoek helpt ons inzicht te geven in welke kinderen wij extra kunnen helpen met onze preventieve zorg. Voor wetenschappelijk onderzoek gebruiken we gegevens van jou of je kind, zonder dat duidelijk is welk kind dit betreft. Het uitgangspunt is om vooraf toestemming te vragen voor de verwerking van hun persoonsgegevens voor een onderzoek. In sommige gevallen is het niet mogelijk om toestemming te vragen. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van de gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

Hieronder vallen alle onderzoeken die we uitvoeren. 

GGD Twente voert verschillende onderzoeken uit. In veel gevallen is in de wet opgenomen dat wij bepaalde onderzoeken uit moeten voeren. Bij deze onderzoeken verwerken wij persoonsgegevens. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Ook voeren wij panelonderzoeken uit. Hiervoor vragen wij altijd toestemming van de deelnemers.

Epidemiologisch onderzoek

Wij voeren diverse (grote) onderzoeken uit. Bij deze onderzoeken gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens. In de wet is vaak vastgelegd dat wij bepaalde onderzoeken uit moeten voeren. Bijvoorbeeld gezondheidsmonitors voor jeugd, volwassenen en ouderen.

Panelonderzoeken

Wij voeren ook panelonderzoeken uit. Mensen geven zich vrijwillig op om deel te nemen aan deze panels. De deelnemers geven vooraf toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Bekijk de privacyverklaring van de panelonderzoeken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het is afhankelijk van een onderzoek welke persoonsgegevens wij verwerken. Hierbij houden wij altijd rekening met het beginsel van dataminimalisatie. Dit houdt in dat wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan wij nodig hebben voor een onderzoek. 

Bij sommige onderzoeken verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens die extra worden beschermd door de wet, bijvoorbeeld gezondheidsgegevens. Wij verwerken deze gegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan.

Systemen die wij gebruiken

Bij het uitvoeren van onze onderzoeken gebruiken wij verschillende systemen:

 • R, dit is een open-source programmeertaal en omgeving.
 • SPSS, dit is een statistisch computerprogramma van IBM.
 • Swing, dit is een tool om data te ontsluiten van ABF research.
 • Piktochart, dit is een tool om factsheets te maken.
 • Enalyzer, dat is een tool om enquêtes uit te zetten. Dit nemen wij af van Enalyzer.
 • Verschillende Microsoft applicaties, zoals Microsoft Outlook.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Omdat we ook trends in kaart brengen, bewaren we de gegevens van onderzoeken 12 jaar. 

Derden die jouw gegevens ontvangen

Sommige persoonsgegevens delen wij ook met andere partijen. Bijvoorbeeld omdat wij dit wettelijk verplicht zijn. Wij delen persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • GGD GHOR Nederland
 • Andere GGD’en waarmee we samen werken
 • Universiteiten, voor wetenschappelijk onderzoek

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken geen geautomatiseerde besluitvorming. Bij besluiten is altijd een bestuur of een medewerker van GGD Twente betrokken. Wij combineren jouw gegevens niet om een ‘profiel’ van je te maken waarmee wij je bijvoorbeeld gericht kunnen benaderen.

Beveiligen van jouw persoonsgegevens

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Bijvoorbeeld:

 • Alleen medewerkers die dit nodig hebben, krijgen toegang tot jouw persoonsgegevens. Zij zijn verplicht jouw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.
 • Wij werken met beveiligde netwerkverbindingen.
 • Wij hebben afspraken gemaakt met de leveranciers van de systemen. De afspraken moeten ervoor zorgen dat jouw gegevens in de systemen via technische maatregelen voldoende beveiligd zijn.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Rechten ten aanzien van de registratie

Als wij persoonsgegevens van jou verwerken, heb je als betrokkene een aantal rechten waarvan je gebruik kan maken. Vul hiervoor de aanvraag rechten van betrokkenen in. Hieronder volgt een korte toelichting per recht.

 • Recht op informatie. Wij moeten jou actief, tijdig en adequaat informeren over de verwerking van je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is hiervoor opgesteld.
 • Recht op inzage. Je hebt het recht om in te zien welke persoonlijke informatie wij van je hebben vastgelegd.
 • Recht op rectificatie. Als de gegevens die we van jou verwerken niet juist blijken te zijn, heb je het recht om deze gegevens aan te laten vullen of te corrigeren.
 • Recht op verwijdering. Je hebt het recht om een verzoek in te dienen om jouw gegevens te laten verwijderen uit onze systemen.
 • Recht op overdraagbaarheid. Je kunt ons vragen om digitale informatie die je ons hebt gegeven naar jou of een andere organisatie te sturen.

Vragen of klachten

Belangrijk voor jou om te weten, is dat jouw privacy bij ons voorop staat. Als je vragen of klachten hebt, dan kun je terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kom je er met ons niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de toezichthouder in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens.