Over je persoonsgegevens bij GGD Twente.

Privacyverklaring SamenTwente

GGD Twente is onderdeel van de organisatie SamenTwente. Dat is een samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten. In deze privacyverklaring bedoelen we met SamenTwente ook GGD Twente.

Over deze privacyverklaring

SamenTwente is verantwoordelijk voor wat er gebeurt met je privacy, zodra je gebruik maakt van onze diensten of onze websites. Wat deze verantwoordelijkheid inhoudt, staat in de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). In deze privacyverklaring lichten wij toe welke informatie wij verzamelen en waarom, wat wij met je persoonsgegevens doen, hoe wij deze beveiligen en wat je rechten zijn.

Contact

Je kunt op verschillende manieren contact met ons hebben. Het verschilt per situatie, welke informatie wij verzamelen en waarom. Wij leggen alleen gegevens van je vast, als wij deze voor een bepaalde situatie nodig hebben, bijvoorbeeld:

  • je bezoekt onze website
  • je ontvangt onze nieuwsbrief, neemt deel aan een bijeenkomst of enquête of je hebt ons een vraag gesteld of een klacht ingediend
  • je krijgt zorg bij GGD Twente
  • wij voeren inspecties bij je uit of je bent een ondernemer waar wij zaken mee doen

Websitebezoek: cookies

Als je onze website bezoekt, zetten wij cookies op jouw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website op jouw computer, tablet of smartphone achterlaat. Wij gebruiken cookies zodat je de website goed kunt gebruiken en wij onze website kunnen verbeteren. Voor meer informatie over onze cookies verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

Nieuwsbrieven, bijeenkomsten, enquêtes of vragen

Wij leggen informatie vast als jij je opgeeft voor een nieuwsbrief of deelneemt aan een bijeenkomst of een enquête. Ook als je een contactformulier invult of ons een brief of e-mail stuurt met een vraag of een klacht. Wij hebben jouw gegevens dan nodig om je de nieuwsbrief toe te kunnen sturen, je over de bijeenkomst of de enquêtevragen te kunnen informeren of jouw vraag of e-mail te kunnen behandelen en beantwoorden. Het gaat hierbij om gegevens zoals jouw naam en e-mailadres en eventueel jouw telefoonnummer en organisatie.

Om je te vermelden op een lijst met abonnees of geregistreerden vragen wij vooraf jouw toestemming. Je kunt ons vragen je van deze lijst te verwijderen. Elke nieuwsbrief bevat ook een link waarmee jij je kunt afmelden. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor een volledige behandeling van jouw verzoek. Daarna worden jouw gegevens door ons verwijderd. Wij geven de lijst met abonnees of geregistreerden niet door aan derden. Het bedrijf waar jouw gegevens worden opgeslagen, werkt voor ons en heeft een geheimhoudingsplicht.

Zorg van GGD Twente

Kom je als cliënt voor zorgverlening bij GGD Twente, dan zijn wij wettelijk verplicht meer persoonlijke informatie van je vast te leggen dan bij andere contacten. Voor GGD Twente staat dit in medische wetgeving zoals de Wgbo (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de Wpg (Wet publieke gezondheid). Om ons werk goed te kunnen doen, zoeken wij jouw gegevens soms op bij de gemeente (BRP, Basisregistratie personen) of bij DUO (de Dienst Uitvoering Onderwijs).

Voor de gegevens in jouw GGD-dossier nemen wij extra privacyregels en beveiliging in acht. In dit dossier leggen we gegevens van jou of je kind vast zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en BSN.

Inspecties en ondernemersrelaties

Als wij inspecties bij je uitvoeren of ander toezicht houden, of als je als ondernemer diensten van ons afneemt of andere zaken met ons doet, leggen wij persoonlijke gegevens van jouw of je medewerkers vast, zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Wat wij moeten vastleggen en hoelang, baseren wij op wat wij nodig hebben en op wetgeving over deze inspecties en toezicht, financiën, belastingen en archivering. Ook hier nemen wij steeds de AVG in acht.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken geen geautomatiseerde besluitvorming. Bij besluiten is altijd een bestuur of een medewerker van SamenTwente betrokken. Wij combineren jouw gegevens niet om een ‘profiel’ van je te maken waarmee wij je bijvoorbeeld gericht kunnen benaderen.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen, bijvoorbeeld:

  • Wij controleren de toegang op onze laptops en computersystemen en gebruiken wachtwoorden.
  • Alleen medewerkers die dit nodig hebben, krijgen toegang tot jouw persoonsgegevens. Zij zijn verplicht jouw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.
  • Wij versleutelen (encryptie) digitale bestanden, in ieder geval voor verzending via internet.
  • Wij werken met beveiligde netwerkverbindingen.
  • Jouw gegevens worden bewaard in een gecertificeerd datacentrum binnen de EU en afgeschermd van zoekmachines.

Wanneer je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is voor de behandeling van jouw verzoek en conform de wettelijke voorschriften.

Derden die jouw gegevens ontvangen

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met andere organisaties of personen (derden) als je hier zelf toestemming voor hebt gegeven, of als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Wij schakelen derden in om voor ons te werken voor onze website, voor de verzending van berichten via internet of om jouw gegevens te bewaren. Aan derden die voor ons werken leggen wij dezelfde verplichting op, jouw gegevens vertrouwelijk te behandelen en goed te beveiligen, als aan onszelf. Hiervoor sluiten wij eventueel een verwerkersovereenkomst af met hen. Tegenover jou blijft SamenTwente verantwoordelijk voor derden die voor ons werken.

Jouw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om in te zien welke persoonlijke informatie wij van je hebben vastgelegd. Als deze informatie onjuist of verouderd is, kun je ons vragen deze aan te passen, te verwijderen of minder te gebruiken. Ook kun je ons vragen om digitale informatie die je ons hebt gegeven naar jou of een andere organisatie te sturen. Wij voeren jouw vragen zo snel mogelijk uit. Als dit (nog) niet kan, vanwege andere belangen of omdat de wet dit voorschrijft, dan leggen we je uit waarom.

Verder heb je het recht om bezwaar te maken, dat wij nog langer gegevens van jou verzamelen. Je kunt jouw toestemming hiervoor eventueel ook intrekken. Als je bijvoorbeeld nooit meer benaderd wilt worden voor een nieuwsbrief, kun je ons dat laten weten. Wij zetten je dan op een lijst, totdat je zelf vraagt om verwijdering.

Naar de aanvraag rechten van betrokkenen.

Vragen of klachten

Belangrijk voor jou om te weten is, dat jouw privacy bij ons voorop staat. Wanneer je vragen of klachten hebt, dan kun je terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming.

Kom je er met ons niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens.