Sommige kinderen vallen op door hun gedrag of ontwikkeling.

Het kan zijn dat zij baat hebben bij extra aandacht of hulp op de kinderdagopvang of peuterspeelzaal. Hoe sneller dat helder is en ze die krijgen, hoe beter het is.

Contact voorschoolse voorzieningen en Jeugdgezondheid

Samen met ouders volgen artsen en jeugdverpleegkundigen verbonden aan de consultatiebureaus de ontwikkeling van alle kinderen. Vanaf de geboorte en soms al daarvoor komt de jeugdverpleegkundige bij gezinnen thuis en adviseert zij ouders over opvoeden en gezond opgroeien.

Veel jonge kinderen gaan naar een peuterspeelzaal of naar kinderopvang. Dit is waardevol voor hun taal- en spraakontwikkeling en voor hun sociale ontwikkeling. Het kind leert te functioneren in een groep met leeftijdsgenootjes.

Als medewerkers van deze voorschoolse voorzieningen opvallend gedrag of een andere ontwikkeling signaleren, dan bespreken zij dat met ouders. Als ouders daarin toestemmen, kunnen medewerkers van de Jeugdgezondheid en van voorschoolse voorzieningen informatie en kennis delen over het kind. Het delen van die kennis is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. En als er extra zorg of hulp nodig is, dan is onderling contact ook van belang om dat goed af te stemmen.

Extra zorg

De Jeugdgezondheid verzorgt onder andere verwijzingsadviezen in het kader van de Vroeg- en Voorschoolse Educatie. Hierbij bezoeken kinderen die daarvoor in aanmerking komen, extra dagdelen een peuterspeelzaal of kinderopvang om een speciaal programma te volgen dat hun (taal)ontwikkeling stimuleert.

Voor een relatief klein aantal kinderen en hun ouders is extra aandacht en hulp nodig, Voor korte of voor langere tijd. De jeugdverpleegkundige die contact heeft met het gezin heeft als taak om ouders zo nodig te ondersteunen bij het inschakelen van hulp.

Orthopedagoog

Soms is onduidelijk wat er aan de hand is. Wat de aard van de problematiek is en welke hulp passend is. Bij twijfel over vragen rondom gedrag, ontwikkeling, opvoeding en verwijzingsadviezen, kan de orthopedagoog (een gedragswetenschapper) van de Jeugdgezondheid worden ingeschakeld voor een observatie en een onafhankelijk adviesgesprek met ouders, de voorschoolse voorziening en jeugdverpleegkundige. Hierbij wordt (met toestemming van ouders) gebruik gemaakt van informatie uit het digitaal kind dossier Jeugdgezondheid.

Contact

Voor vragen of overleg neem je contact op met de jeugdverpleegkundige.