Informatie voor verwijzers.

Zie ook onze informatie voor ouders.

Pedagogische Gezinsbegeleiding Jeugdgezondheid is een gespecialiseerde vorm van opvoedingsondersteuning voor gezinnen met enkelvoudige opvoedings­problematiek. Ouders kunnen zich hiervoor rechtstreeks aanmelden.

(Met ouders bedoelen wij iedereen die in een of andere samenlevingsvorm verantwoordelijk is voor de verzorging en opvoeding van kinderen.)

Wat is Pedagogische Gezinsbegeleiding Jeugdgezondheid?

Het is een vorm van opvoedingsondersteuning voor gezinnen met enkelvoudige opvoedingsproblematiek. Het valt onder het gemeentelijk jeugdbeleid: preventieve opvoedondersteuning voorafgaand aan de jeugdzorg. De pedagogische gezinsbegeleiding wordt georganiseerd door GGD Twente Jeugdgezond.

Wat is het doel?

De begeleiding heeft tot doel om vroegtijdig samen met ouders en kind(eren) een oplossing te vinden voor opvoedingsproblemen en zo te voorkomen dat problemen verergeren. En wordt ingezet om beter inzicht te krijgen in de aard van de problematiek. Daardoor kan het bijdragen aan adequate verwijzing naar passende hulp. De gezinsbegeleiding is kortdurend van aard: in maximaal 10 huisbezoeken werken ouders samen met de gezinsbegeleider er naar toe weer zelfstandig verder te kunnen.

Voor wie is het bedoeld?

Deze vorm van gezinsbegeleiding is bedoeld voor ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar waarin de opvoeding dreigt vast te lopen en ouders niet meer goed weten wat de beste insteek is. Voor ouders is de gezinsbegeleiding gratis.

Hoe wordt de begeleiding uitgevoerd?

De methodiek Intensieve Pedagogische Thuishulp en het Triple P programma vormen de basis van waaruit onze hbo-opgeleide gezinsbegeleiders werken. Zij werken onder supervisie van de orthopedagoog met wie zij per gezin regelmatig contact hebben over de te volgen aanpak. Uitgangspunt is de hulpvraag van de ouders en het versterken van positieve gezinsfactoren. De gezinsbegeleider zoekt samen met de ouders naar een aanpak van de problemen die bij hen en (de ontwikkeling van) de kinderen past.

Dit kan bijvoorbeeld door het voeren van gezinsgesprekken, het geven van adviezen,  participerende observatie en het oefenen van vaardigheden, bijvoorbeeld in spelvorm en door coaching. Bij de start van de begeleiding stelt de gezinsbegeleider samen met de ouders vast aan welke doelen ze in de opvoeding gaan werken. De begeleiding wordt afgerond met een evaluatieverslag waarin de resultaten van de begeleiding en eventuele vervolgadviezen staan beschreven.

Wanneer kun je gezinnen verwijzen?

  • In het gezin moet sprake zijn van opvoedingsproblematiek die de mogelijkheden van de reguliere huisbezoeken op indicatie van de jeugdverpleegkundigen overstijgen.
  • Naar verwachting kan in maximaal 10 huisbezoeken resultaat worden geboekt.
  • Ouders zijn bereid voldoende energie te investeren in de begeleiding.
  • In verband met zorgcoördinatie en het gebruik van het kinddossier wordt van ouders verwacht dat zij toestemming geven voor het informeren van de jeugdverpleegkundige over de gezinsbegeleiding.

N.B. Als een gezin recht heeft op geïndiceerde jeugdzorg of Thuisbegeleiding kan de pedagogische gezinsbegeleiding niet plaatsvervangend worden aangeboden.
Gezinnen die in aanmerking komen voor gespecialiseerde hulp (bijv. zorg voor verstandelijk gehandicapten of de geestelijke gezondheidszorg) worden naar die hulp verwezen.

Aanmelding

Ouders kunnen zichzelf telefonisch of online aanmelden.
Ook jeugdverpleegkundigen en andere verwijzers kunnen ouders aanmelden, maar ouders moeten zelf altijd bevestigen.
 
Bij de aanmelding wordt vastgesteld wie verantwoordelijk is voor zorgcoördinatie of casemanagement. Dit is van belang omdat deze beroepskracht het gezin na afloop vervolgbegeleiding kan bieden.

Spreekuur

De pedagogisch gezinsbegeleiders hebben een telefonisch spreekuur.
Bel of mail ons gerust voor meer informatie of om te overleggen over een eventuele verwijzing.