Klein-en-Fijn-projecten en overige projecten van AWJTwente.

Onderzoeken op dit moment

Project ‘Depressie preventie aanstaande- en pas bevallen moeders’

Door GGD GHOR Nederland in samenwerking met Trimbos-instituut, AWJTwente, NCJ en KNOV.

Dit project richt zich op het versterken van het tijdig signaleren van depressieve klachten bij (aanstaande) moeders. En het versterken van begeleiding naar de juiste behandeling of begeleiding in de ketensamenwerking geboortezorg. Binnen dit project werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Verloskundigen en gynaecologen werden geïnterviewd over hun visie op het signaleren van psychische problematiek tijdens de zwangerschap en hun rol daarin. Daarnaast vond binnen het project een vervolgstudie van de pilot netwerkzorg in Hengelo plaats.


Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling bij ongeboren en jonge kinderen (leeftijd -9 maanden tot 4 jaar) in de regio Twente (Geweld hoort nergens thuis)

Door gemeente Hengelo en GGD Twente afdeling Jeugdgezondheid. In samenwerking met IMH Nederland, het Expertisecentrum Jonge Kind Hengelo en AWJTwente.

Dit project werd in de periode september 2020 tot en met december 2021 uitgevoerd. De doelstelling is het ontwikkelen en implementeren van een multidisciplinaire aanpak (MDA)++ in de gemeente Hengelo met als speerpunten:

 1. Vroegsignalering van risicofactoren voor huiselijk geweld en kindermishandeling bij ongeboren en jonge kinderen.
 2. Het beperken of voorkomen van trauma bij baby's of jonge kinderen door effectieve interventies in te zetten, waardoor er een betere hechting tussen ouder en kind ontstaat.
 3. Het ondersteunen van opvoeders om in aanwezigheid van veel risicofactoren een gunstig opvoedingsklimaat aan het jonge kind te kunnen bieden.

Er zijn vanuit het onderzoek een aantal aanbevelingen:

 1. Deskundigheidsbevordering bij professionals in de eerste lijn (‘voorveld’) in het bespreekbaar maken van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling en het daadwerkelijk melden bij Veilig Thuis.
 2. Het is wenselijk om de informatie-uitwisseling tussen verloskundige en kraamzorg te bevorderen
 3. In het kader van de follow-up is een snellere en duidelijkere terugkoppeling van Veilig Thuis na een melding aan de desbetreffende professional belangrijk. Tenslotte wordt in geval van crisisopvang van een ouder bij huiselijk geweld aanbevolen te zorgen voor één aanspreekpunt voor deze ouder.

Onderzoek naar evidence-based interventies voor traumabehandeling en herstel ouder-kind relatie heeft een overzicht opgeleverd van beschikbare interventies. De besproken casuïstiek tijdens de proefimplementatie van de MDA++ in de gemeente Hengelo bevond zich nog in de fase van of werken aan acute veiligheid, of risicogestuurd werken aan structurele veiligheid. Het team heeft verschillende gezinsgerichte (behandel)plannen opgesteld. Met daarbij oog voor basisveiligheid, een veilige ouder-kind relatie en de ontwikkeling van mogelijke psychotrauma. Doordat alle casuïstiek tijdens het project nog in de fase van triage zat, is er nog geen ervaring met daadwerkelijke traumabehandeling en/of ouder-kind behandelingen. Wel zijn er aanbevelingen hoe dit verder kan worden uitgewerkt. Voor de aanbevelingen: mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In 2022 gingen de casuïstiek-besprekingen in de gemeente Hengelo door met dezelfde samenstelling als in de proefimplementatie MDA++. Binnenkort vindt een evaluatie van deze besprekingen plaats. AWJTwente ondersteunt deze evaluatie.


Kansrijke start met big data (ZonMw)

Children and (future) Parents, supported by Prediction and Professionals in Prevention, to improve Opportunity (C-4PO)

Door Erasmus School of Economics. In samenwerking met 25 universiteiten, kennisinstellingen en zorgorganisaties. Waaronder GGD Twente en AWJTwente.

De ontwikkeling van een kind tijdens de zwangerschap en de eerste 2 jaar na de geboorte heeft invloed op de gezondheid en ontwikkeling voor de rest van het leven. We onderzoeken hoe (aanstaande) ouders tijdens de zwangerschap en eerste levensjaren van het kind het beste ondersteund kunnen worden door professionals in de geboortezorg en de jeugdgezondheid. In 3 regio’s (Rotterdam, Zuid-Limburg en Twente) proberen we een verwachtingsmodel in de praktijk van geboortezorg en jeugdgezondheid uit. In Twente gebruiken we het verwachtingsmodel voor de vroegsignalering van overgewicht en armoede. AWJTwente biedt ondersteuning, door de ervaringen vanuit het project Versterken zorg voor kinderen in armoede.

Nieuwe gegevens uit de preventieve jeugdgezondheid worden onder strenge voorwaarden beschikbaar gemaakt voor onderzoek bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze gegevens worden verrijkt met de gegevens over bijvoorbeeld de gezinssituatie, opleiding, verloop van de zwangerschap, gezondheid en ontwikkeling van honderdduizenden kinderen. Zo ontstaan gegevens die tot belangrijke inzichten kunnen leiden om zorg te verbeteren. Voor onderzoekers is niet herleidbaar om welke kinderen het gaat. Het CBS heeft daar zeer strenge normen voor.


TRIO: Treatment Regurgitation for Infants Optimization

Door MST Kindergeneeskunde en JGZ GGD Twente. Samen met AWJTwente.

Regurgitatie bij zuigelingen is een probleem dat veel voorkomt. Ouders bezoeken hiervoor de huisarts en kinderarts. Kinderartsen en JGZ-professionals gebruiken aparte richtlijnen voor zuigelingen met regurgitatieklachten. Huisartsen hebben geen richtlijn hiervoor. Ouders krijgen hierdoor verschillende adviezen. Dit zorgt voor onduidelijkheid en ongerustheid. Daarbij is verwijzing naar de kinderarts in 90% van de gevallen niet nodig. Om kinderen met regurgitatieklachten (geen gastro-oesofageale refluxziekte, oftewel GERD) een zo goed mogelijke behandeling te bieden, identificeren we vanuit dit project bevorderende en belemmerende factoren vanuit het perspectief van ouders en professionals. Hiervoor maken we gebruik van focusgroepen. Na het uitwerken en analyseren, kunnen we conclusies trekken en aanbevelingen doen.


Afgeronde onderzoeken

Het promotieonderzoek van Annemiek Konijnendijk ging over de verbetering van secundaire preventie van kindermishandeling. Of het vaker, eerder en beter signaleren van (risico’s op) kindermishandeling. Door vroegtijdige signalering kan (verergering van) kindermishandeling voorkomen worden.

In dit project lag de focus op onderzoek naar het werken met richtlijnen en meldcodes kindermishandeling door professionals. Welke knelpunten ervaren hulpverleners in de jeugdgezondheidszorg bijvoorbeeld bij het werken volgens het stappenplan van de JGZ-richtlijn secundaire preventie kindermishandeling? Verder is in dit project gekeken op welke wijze JGZ-professionals beter ondersteund kunnen worden in het werken volgens de JGZ-richtlijn, als zij vermoedens hebben van kindermishandeling.

Proefschrift Fragile, please handle with care. Understanding and supporting professionals’ response to suspicions of child abuse and neglect.

Het promotieonderzoek van Angarath van der Zee – Van den Berg ging over de implementatie van een methode voor het vroegsignaleren van depressie bij jonge moeders. Postpartum depressie is de officiële naam voor een depressie bij jonge moeders. Dit wordt ook wel postnatale depressie genoemd. In het onderzoek is ook bekeken hoe de begeleiding naar hulp het beste kan verlopen. Onderzocht werd of het screeningsinstrument dat op dat moment door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in samenwerking met de eerste en tweede lijn werd gebruikt daadwerkelijk werkte. Daarbij werd een tevredenheidsonderzoek onder ouders en professionals uitgevoerd en er vond een kosteneffectiviteitstudie plaats.

Proefschrift Investing in Maternal and Infant Mental Health.

In het project Versterking zorg voor kinderen in armoede is gekeken hoe professionals in de zorg voor jeugd gezondheid en welzijnsproblemen bij kinderen kunnen oppakken, waarbij gebruik wordt gemaakt van Eigen-Kracht principes. Dit ging samen met gezinnen die in armoede leven. Er werd een groepsinterventie ontwikkeld voor gezinnen in armoede: Gezonde kinderen in krappe tijden. Deze interventie zet in op het bevorderen van de gezondheid van kinderen (4-12 jaar) door ouders hiervoor handvatten te geven (stimuleren van eigen kracht). De interventie is samen ontwikkeld met gezinnen die leven in armoede (ervaringsdeskundigen en bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten met afgeleide thema’s van positieve gezondheid (kindertool):

 • Hier en nu
 • Mijn lichaam, gevoelens en gedachten
 • Mee doen en dagelijks leven
 • Nu en later
 • Lekker in je vel

Naast deze thema’s is er ook voldoende ruimte voor het stellen van eigen doelen en  bijvoorbeeld het uitwisseling van ervaringen. De bijeenkomsten worden begeleid door een ‘tandem’ van een lokale professional en een persoon met ervaring. In een prospectief, vergelijkend onderzoeksdesign is onderzocht wat de effecten zijn van de interventie op de gezondheid en het welzijn van ouders en kinderen. Voor de resultaten: mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contact

Neem bij vragen of voor meer informatie contact op met het secretariaat van AWJTwente. Ook voor het opvragen van scripties, onderzoeksrapporten of proefschriften kun je contact met ons opnemen. Paulien van der Heide, projectmedewerker GGD Twente, bereik je via:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Logo Academische Werkplaats Jeugd in Twente

is een samenwerking van:

Logo Universiteit TwenteLogo SaxionLogo GG