Kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang moeten een veilige en gezonde omgeving bieden.

Ook moeten ze bijdragen aan een goede ontwikkeling van het kind. Elk kindercentrum moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. De GGD-inspecteur controleert dat.

Kwaliteitseisen

Elk kindercentrum moet voldoen aan de eisen op het gebied van:

 • pedagogisch beleid en pedagogische praktijk
 • voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
 • deskundigheid van personeel
 • veiligheid en gezondheid
 • accommodatie en inrichting
 • groepsgrootte en het aantal kinderen per pedagogisch medewerker
 • het omgaan met klachten van ouders en van de oudercommissie
 • betrokkenheid en inspraak van ouders

Inspectie

De GGD-inspecteur bezoekt jaarlijks het kindercentrum om te controleren of het voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. De inspecteur vormt een oordeel aan de hand van:

 • inspectie van inrichting en gebruik van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen
 • observaties van de omgang met kinderen op basis van onder meer het pedagogisch beleidsplan
 • gesprekken met de pedagogisch medewerkers over de werkwijze
 • gesprek met de locatieverantwoordelijke over de werkwijze op het kindercentrum
 • schriftelijk of persoonlijk contact met de oudercommissie

De inspecteur controleert of alle beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent het Gedrag hebben. Ook beoordeelt de inspecteur of de opvang plaatsvindt in een veilige en hygiënische omgeving. De inspecteur kijkt ook welke preventieve maatregelen een kindercentrum heeft getroffen om dit te waarborgen.

Het inspectierapport

De inspecteur stelt na het bezoek een rapport op. Dit wordt zowel naar het kindercentrum als naar de gemeente gestuurd. Ook ouders hebben het recht dit rapport in te zien. Het rapport ligt ter inzage op het kindercentrum of staat op de website van het kindercentrum.

Deze inspectierapporten gaan over de reguliere jaarlijkse inspecties. Als er tussentijds een nader onderzoek of signaalonderzoek plaatsvindt, wordt dit inspectierapport toegevoegd aan het reguliere rapport.

De inspectierapporten staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). 

Kun je een rapport niet kunnen vinden? Neem dan contact op met het secretariaat Inspectie en hygiëne.

Als er iets niet in orde is

Voldoet een kindercentrum niet aan één of meerdere criteria, dan legt de gemeente het kindercentrum een hersteltermijn op om verbeteringen aan te brengen. Tijdens een nader onderzoek beoordeelt de inspecteur of de verbeteringen zijn uitgevoerd. Afhankelijk van de ernst van de tekortkomingen, kan de gemeente sancties opleggen.

Wanneer inspectie?

Er zijn verschillende momenten waarop inspectie plaatsvindt:

 • na aanvraag tot opname in het landelijk register
 • drie maanden na aanvang exploitatie
 • het jaarlijkse onderzoek
 • incidenteel onderzoek (naar aanleiding van klachten of incidenten)
 • nader onderzoek (herinspectie)

Ieder nieuw kindercentrum is verplicht een aanvraag in te dienen bij de gemeente voor opname in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP). De gemeente meldt het kindercentrum aan. Binnen 10 weken na aanvraag moet de gemeente een beschikking afgegeven aan de aanvrager of het kindercentrum aan de kwaliteitseisen voldoet of niet.

Om dit te kunnen beoordelen moet de GGD binnen 6 weken een onderzoek verrichten om te bepalen of er voldoende waarborgen voor de kwaliteit zijn om van start te kunnen gaan. Voldoet de aanvrager niet? Dan zal de GGD de gemeente adviseren deze aanvrager niet op te nemen in het register en de start van dit kindercentrum tegen te houden.

Kindercentra zijn verplicht om wijzigingen betreffende een bestaand kindercentrum te melden om de vermelding in het register hierop aan te passen. Wijzigingen zoals uitbreiding en verhuizing kunnen aanleiding zijn voor een tussentijds onderzoek.

GGD-inspecteur

De GGD-inspecteur is door opleiding en ervaring deskundig op het gebied van kwaliteitsbeoordeling in de kinderopvang. Hij/zij heeft in de regel een hbo- of universitaire opleiding, aangevuld met specifieke trainingen op het gebied van inspectie in de kinderopvang. GGD GHOR Nederland, de landelijke vereniging voor alle GGD’en, ondersteunt de inspecteurs met informatie, training en advies.

Meer informatie

Geschillencommissie

Voor de kinderopvanghouders geldt dat ze zich sinds 1 januari 2016 verplicht moeten aansluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.