GGD Twente heeft een taak in de aanpak van vervuilde woningen of woonomgeving.

Deze taak richt zich op mensen die niet uit zich zelf hun woning op orde houden. Hierdoor kan een onhygiënische situatie en een risico voor de gezondheid ontstaan. Voor de bewoner zelf, maar ook voor de hulpverlener die in de woning aan het werk is. Soms staat de woning zo vol met spullen, dat het gevaarlijk wordt.

Deze informatie over woningvervuiling (en het daklozenspreekuur) kun je hier als pdf-folder downloaden.

Oorzaak van onverantwoorde bewoning kan heel verschillend zijn. Een verslaving, een psychiatrische aandoening, maar ook eenzaamheid of een verstandelijke beperking kan een oorzaak zijn. GGD Twente werkt altijd samen met de hulpverlener of mantelzorger. In die gevallen dat er (nog) geen hulpverlening actief is zal de melding worden doorgegeven aan de contactpersoon van de locale zorgstructuur.

Wat doen de medewerkers van GGD Twente?

  • zij kijken of iemand hulp nodig heeft en regelen dit indien nodig
  • zij overleggen met de mensen die al hulp geven, bijvoorbeeld de Thuiszorg
  • zij doen huisbezoeken
  • zij geven na huisbezoek een beoordeling en adviseren in de aanpak
  • zij begeleiden de cliënt bij het opruimen of schoonmaken van de woning of regelen dat dit door anderen (bijv. een schoonmaakbedrijf) wordt gedaan

Meldpunt Woningvervuiling

GGD Twente voert het Meldpunt Woningvervuiling uit voor alle 14 gemeenten van de regio. Iedereen kan melden, maar ook bellen voor overleg of een advies voor een vervuilde situatie. Ook kun je een melding doen als de woning te vies is om de hulpverlening te starten. Als de GGD je niet verder kan helpen, verwijzen we naar een geschikte instelling.

Vervuilde woning melden

Werkwijze

Wij vragen zo veel mogelijk informatie over de persoon of situatie. Ook vragen wij jouw gegevens, zodat we je nadien op de hoogte kunnen houden. Om die reden worden geen anonieme meldingen aangenomen. Wel is het mogelijk dat je naam richting veroorzaker niet genoemd wordt.

GGD Twente legt de melding vast in een registratiesysteem. Hierbij gelden de regels zoals vastgelegd in het privacyreglement van GGD Twente en de Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg.

Bezoek

De medewerker van GGD Twente maakt een afspraak met de bewoner en bezoekt de woning. Tijdens dit bezoek kijken we naar de stappen die gezet moeten worden om de vervuiling op te lossen, maar ook naar de oorzaak van de vervuiling. 

Soms is het voldoende om met de bewoner een aantal afspraken te maken; soms moet een schoonmaakbedrijf ingezet worden. In principe betaalt de bewoner zelf de schoonmaakkosten. In een aantal gevallen is het mogelijk een tegemoetkoming van de gemeente te krijgen.

De GGD begeleidt de bewoner bij dit proces en overlegt altijd met de bewoner en zijn hulpverlener.

Soms lukt het niet om de bewoner te motiveren om zijn huis schoon te maken. In die gevallen wordt gekeken naar het risico voor de volksgezondheid en zal afstemming plaats vinden met de afdeling Handhaving van de betreffende gemeente.

We streven ernaar de melder binnen twee weken te informeren over de afhandeling van de melding. Hierbij houden we rekening met de privacy van de persoon over wie gemeld is. GGD Twente hecht waarde aan een respectvolle benadering en beoogt een oplossingsgerichte werkwijze.