De Twentse gemeenten hebben gezamenlijk een nota voor het lokale gezondheidsbeleid ontwikkeld:

 • de regionale Notitie 'Vitale coalities, betere gezondheid, meer participatie',
 • inclusief een Handreiking ‘Vitale coalities’.

Wet publieke gezondheid: gezondheidsnota

Vanuit de Wet Publieke Gezondheid (2003) worden gemeenten geacht twee jaar na het verschijnen van de landelijke nota Gezondheidsbeleid een gemeentelijke gezondheidsnota te hebben vastgesteld. Uiteraard is het aan het gemeentebestuur om inhoudelijke afwegingen te maken. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt formeel toezicht op het proces. De regionale nota 'Vitale coalities' dient als basis voor het lokale traject.

Slim verbinden met de regionale notitie ‘Vitale Coalities’: meer gezondheid, betere participatie

logo vitale coalitiesMet de notitie hebben de Twentse gemeenten krachten gebundeld om een praktisch antwoord te geven op dit wettelijke voorschrift, dat vooral aansluit bij de gemeentelijke politieke context. Gemeenten worden verantwoordelijk voor preventie en ondersteuning op het gebied van jeugd, werk en zorg.

Daarbij staat de integrale benadering voorop. Een integrale aanpak is van groot belang om deze omvangrijke opgave succesvol te kunnen uitvoeren. Door samen te werken met andere beleidsterreinen (buiten het gezondheidsdomein) worden gezondheidsdoelen behaald. Aan de ontwikkeling van dit nieuwe werken heeft de regionale denktank lokaal gezondheidsbeleid een actieve bijdrage geleverd.

De resultaten hiervan vindt u in de Handreiking ‘Vitale Coalities’ (bijlage III). De werkwijze ‘Vitale coalities’ sluit aan bij de maatschappelijke opgaven van gemeenten en is voor alle deelnemende Twentse gemeenten lokaal toepasbaar.

Vier thema’s

Met slim organiseren en het bundelen van krachten zet Twente met ‘Vitale Coalities’ in op vier regionale invalshoeken:

 1. Bewegen en voeding
  Bewegen op maat, afgestemd op doelgroep, behoefte burgers, gecombineerd met gezonde voeding.
 2. Doegroen 
  Inrichting openbare ruimte en groen verzilveren voor welzijn en ontmoeten:
  Uitgenodigd worden voor bewegen en doen in de wijk.
 3. Collectieve preventie GGZ 
  Op tijd interveniëren (‘weerbaar maken’) met als doel:
  ‘gezond meedoen’.
 4. Verbinden 0e en 1e lijn
  Preventie (0e lijn) en een eerstelijnszorg verbinden door benutten rol huisarts en praktijkondersteuners en voorliggende (preventie)voorzieningen om vooral risicogroepen en chronisch zieken (waaronder kwetsbare ouderen) te bereiken.

Nu downloaden:

- de Regionale Notitie 'Vitale coalities, betere gezondheid, meer participatie',
- bijlage III bij de notitie, de Handreiking ‘Vitale coalities’.

Nu bekijken: