spring naar de leestekst

2016

portret Samantha DinsbachDownload hier

 

Een woord vooraf

Met gepaste trots presenteer ik u het jaarbericht 2016 van GGD Twente. Sinds 1 juli van dat jaar vul ik met veel liefde en enthousiasme de functie van directeur Publieke Gezondheid in. In dit jaarbericht geef ik graag een inkijkje in ons werk voor een gezonde Twentse samenleving.

Wat is gezond zijn eigenlijk? Steeds meer mensen hebben een ziekte of aandoening, maar zijn daarmee nog niet beperkt of ongezond. Het kijken naar en denken over gezondheid verandert. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. De GGD neemt als uitgangspunt de nieuwe definitie van gezondheid. Het accent ligt hierbij op de ‘eigen regie’ voor gezondheid.

 

“Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.” (Huber, 2013)

‘Alles is gezondheid’ is de naam van het Nationaal Programma Preventie (NPP). GGD Twente is al snel na de start van het NPP (2014) aangesloten. Het doel is dat zoveel mogelijk partijen bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van de Nederlanders. Dit sluit één op één aan bij de visie van GGD Twente. In Twente werken we aan vitale coalities. Hierin staat de integrale benadering voorop. Door samen te werken met andere beleidsterreinen (buiten het gezondheidsdomein) worden gezondheidsdoelen behaald. Het is al enkele jaren onze manier van werken en is een expliciet onderdeel van de Bestuursagenda Publieke Gezondheid (2016-2019).

Twente is een gastvrije regio waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dat is waar de Twentse gemeenten voor gaan en voor staan. Inspanningen van de laatste decennia leren dat dit niet vanzelf gaat. Twente heeft nog steeds een kwetsbaar sociaaleconomisch profiel. Dit heeft een directe relatie met de mate van gezondheid in Twente.

Een gezonde start kent vele varianten. Niet alleen de eerste stappen die een kind doormaakt in het leven, maar ook elke vervolgfase verdient zijn eigen gezonde start. Een gezonde start is ook belangrijk voor een vluchteling die de eerste stappen in een nieuwe maatschappij zet. De inspanningen van de GGD zijn gericht op het faciliteren van een gezonde start van de jeugdigen vanaf het prille begin tot jong volwassene. Dat geldt ook voor nieuwkomers in Twente of als jongeren via een vluchtelingenstatus in de Twentse samenleving worden opgenomen.

De wereld van de gezondheidszorg verandert. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op burgers om meer voor elkaar te zorgen en minder een beroep te doen op professionele zorg. Ook binnen de GGD wordt gekeken hoe vorm gegeven kan worden aan participatie, eigen kracht en samenredzaamheid. Daarbij is preventie uitgangspunt. Innovatie binnen de gezondheidszorg heeft niet alleen betrekking op het toepassen van bijvoorbeeld eHealth maar ook het vinden van nieuwe manieren van interactie en samenwerking.