spring naar de leestekst

Jaarbericht 2017

Als GGD Twente willen we dat je zo gezond mogelijk bent en blijft. Net als de omgeving waarin je woont en leeft. Ons werk is erop gericht je gezondheid te verbeteren. Door je te helpen gezonde keuzes te maken. En te voorkomen dat je ziek wordt. Zo werken we aan een gezonde Twentse samenleving.

 

Klantcontacten

GGD Twente is primair een uitvoeringsorganisatie. In het reguliere werk heeft de GGD jaarlijks ruim 200.000 klantcontacten:

  • 132.000 preventieve gezondheidsonderzoeken jeugd 0-18 jaar
  • 3.518 consulten TBC
  • 590 meldingen infectieziekten
  • 1.187 inspecties kinderopvang
  • 4.298 SOA consulten
  • 206 meldingen milieuvraagstukken
  • 74 meldingen woningvervuiling
  • 2.853 keer forensische dienstverlening

Bestuurkoffer1In 2017 hebben de Twentse gemeenten een instroom gerealiseerd van 982 vergunninghouders.

 

Voor de GGD betekende dat naast de regulier geplande inzet, extra inzet voor ruim 300 vergunninghouders

Gemeenten kunnen de GGD inhuren voor gezondheidsvoorlichting aan vergunninghouders. Met onze ervaringen uit 2017 bouwen we verder aan een kennis- en ondersteuningsstructuur voor deze groep nieuwe Nederlanders.

 

tekening van een i-pad met een handjeAfgelopen jaar zijn we met nog twee GGD'en een aanbesteding gestart voor het laten bouwen van een digitaal dossier.

 

Dit proces is met succes afgerond, er is een leverancier gevonden en in 2018 zal dit nieuwe systeem gemaakt worden. Ingebruikname april 2019.

 

De nieuwe software moet de professionals beter ondersteunen, een portaal bieden waarin ouders zelf afspraken kunnen plannen en informatie-uitwisseling met gemeenten en ketenpartners faciliteren.

 

Tekening van injectiespuitIn 2017 hebben we 380 'meldingsplichtige' meldingen ontvangen over infectieziekten.

 

Naast het voorkomen en bestrijden van infectieziekten in Twente, zet de GGD ook actief in op het voorkomen van antibioticaresistentie. Ook in Nederland neemt de antibioticaresistentie toe en vormt een steeds grotere bedreiging voor de gezondheid.

 

In 2017 is het regionale zorgnetwerk antibioticaresistentie Euregio-Zwolle van start gegaan. In het zorgnetwerk werken naast GGD Twente instellingen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, woonzorgcentra, dierenartsen, apothekers en huisartsen samen.
 

Huisjeboompje1Woonoverlast, personen met verward gedrag, woningvervuiling, onverzekerden.

 

Vraagstukken die heel individueel zijn, maar met grote impact op het collectief. Vraagstukken die we met toenemend besef van ‘voorkomen is beter dan genezen’ met inzet vanuit publieke gezondheid mede kunnen aanpakken.

 

We zien een toenemende vraag voor advies en ondersteuning. Afgelopen jaar is in Haaksbergen een pilot gestart met de wijk GGD’er.

 

Thermometer1Eén van onze kernactiviteiten is het periodiek monitoren van de gezondheid van de inwoners in Twente.

 

In 2017 zijn de rapportages van de ouderen en volwassenenmonitor verschenen. Bijna 20.000 inwoners hebben aan dit onderzoek deelgenomen. Een respons van 44%.Ruim driekwart (77%) van de Twentenaren beoordeelde de eigen gezondheid als (zeer) goed.

In ditzelfde jaar is de Kindermonitor in de vorm van een steekproef uitgezet onder 19.400 gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Vanzelfsprekend zijn er verschillen per gemeente, leeftijd en achtergrond.

 

Nieuwsgierig naar de Twentse cijfers?

Kijk op Twentsegezondheidsverkenning.nl/cijfers.

 

iMacFimp1Inzet van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) volgt de landelijke JGZ Preventieagenda.

 

In deze agenda staan 4 pijlers centraal:

ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezonde leefstijl.

 

Door ook in 2017 bij ruim 100.000 contactmomenten stevig in te zetten op deze pijlers en krachten te bundelen met onderwijs, jeugdhulp en huisartsen, kunnen we problemen zoals schoolverzuim, kindermishandeling en armoede te lijf gaan. In Twente is al door Enschede en Almelo actief aangesloten op de agenda.

 

 

GGD Twente Panel

Geef ons een paar keer per jaar je mening!  Lees meer...