Welke info mag je als bedrijf / instelling / school aan de GGD verstrekken voor het bron- en contactonderzoek?

De GGD mag op grond van zijn wettelijke taak iedereen benaderen voor het bron- en contactonderzoek (BCO).

Vrijwillig

Meewerken aan het BCO is vrijwillig. Niemand is verplicht om antwoord te geven op de vragen van de GGD. Ook bedrijven en instellingen (ook: scholen, kinderopvang, buurthuizen, enz.) zijn niet verplicht om mee te werken aan het BCO door de GGD.

Verantwoordelijk

Wél is het zo dat personen die verantwoordelijkheid dragen voor een bedrijf of instelling de plicht hebben om een veilige omgeving te bieden aan werknemers, scholieren, cliënten, enz. Hen kan daarom nalatigheid verweten worden wanneer zij medewerking aan een BCO weigeren. De Arbeidsinspectie, Onderwijsinspectie of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kunnen dan maatregelen opleggen.

Veilig

Scholen hebben een wettelijke zorgplicht en moeten zorgdragen voor een veilige (leer)omgeving op school. Dit is een inspanningsverplichting: hoe ze dat moeten doen, is niet voorgeschreven. Als scholen geen contactgegevens aan de GGD willen verstrekken, moeten zij zelf zorgdragen voor het informeren van de contacten. Overleg met de GGD, waarbij leerlingen en/of ouders anoniem blijven, kan uiteraard altijd plaatsvinden.

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs

De ministeries van VWS en OCW stellen dat een school bepaalde informatie op grond van een ‘gerechtvaardigd belang ’ mag verstrekken over leerlingen om de GGD te ondersteunen bij het BCO, waarmee sprake is van een rechtmatige gegevensverwerking. De volgende (persoons)gegevens mogen verstrekt worden:

  • de naam van de leerling die mogelijk wordt aangemerkt als categorie 2 (overige nauwe contacten) en 3 (overige, niet nauwe contacten)
  • de geboortedatum van de leerling
  • het telefoonnummer en/of e-mailadres van de leerling (of van diens ouders als de leerling jonger is dan 16 jaar)
  • of de leerling op een of meerdere specifieke dagen op school aanwezig was (de presentielijst)
  • waar de leerling in de klas zat tijdens een of meerdere lessen (de plattegrond van de klas)
  • of sprake was van groepsvorming/cohortering en contactbeperking conform de RIVM-richtlijnen

Verspreiding voorkomen

Het aanleveren van alle benodigde gegevens door bedrijven / instellingen / scholen is van groot belang voor de volksgezondheid. Zo zorgen we er samen voor dat contacten kunnen worden geïdentificeerd en geïnformeerd, zodat zij weten dat ze risico hebben gelopen en zich aan de maatregelen kunnen houden om verdere verspreiding te voorkomen.

Veelgestelde vragen

Ja, dat mag. Dat is niet tegen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Hebben, naar het oordeel van de GGD, bepaalde contacten rondom een persoon met corona risico gelopen? Dan mag (een bedrijfsleider of schoolleider van) een bedrijf of instelling de contactgegevens van andere mensen zonder bezwaar doorgeven aan de GGD. Het gaat namelijk om algemene persoonsgegevens, niet om bijzondere persoonsgegevens. En er is sprake van een gerechtvaardigd belang voor de persoon zelf en/of voor anderen. Daarom is er geen expliciete toestemming vooraf nodig van de contacten. Mocht je vooraf al weten dat bepaalde contacten dit expliciet niet willen, dan kun je dit bezwaar natuurlijk meenemen in de belangenafweging.

Let op: als iemand weet dat er in de omgeving van een persoon met corona ook kwetsbare personen zijn, dan kun je stellen dat diegene de gegevens wel door móét geven. Of in ieder geval de plicht heeft deze kwetsbare persoon op de hoogte te brengen. Iedereen heeft de plicht heeft om anderen te behoeden voor ernstige gezondheidsgevaren.

Ja, dat mag de burger vragen en de GGD moet zich daar dan aan houden. De GGD kan aan contacten een waarschuwing geven of tot quarantaine adviseren, zonder dat daaruit blijkt van wie de gegevens afkomstig zijn.

Bij institutionele besmettingen kan niet vermeden worden dat bekend wordt dat contactgegevens geleverd zijn door een werkgever of schoolleider. Vanwege de AVG bestaat hiertegen geen bezwaar.

Ja, dat kan. Dan moet hij/zij zelf de contacten waarschuwen. Met de GGD wordt een overzicht van contacten gemaakt. Dan worden bijvoorbeeld alleen voornamen gebruikt. De GGD geeft aan welke contacten in ieder geval een waarschuwing moeten hebben of in quarantaine moeten.

We maken namelijk onderscheid in verschillende typen contacten:
1. Huisgenoten
2. Overige nauwe contacten
3. Overige, niet nauwe contacten

Het bericht aan de contacten moet de juiste informatie bevatten conform de informatiebrieven voor contacten. Deze werkwijze, het zelf informeren van de contacten, kan ook toegepast worden door een bedrijfsleider of schooldirecteur.