Jouw gegevens bij bron- en contactonderzoek

Waarom verwerken wij jouw gegevens

GGD Twente verwerkt jouw gegevens op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Het is de wettelijke taak van de GGD om in het kader van infectieziekten zoals Covid-19 de volksgezondheid te bewaken en hiervoor bron- en contactonderzoek uit te voeren. Wij kunnen deze taken niet uitvoeren zonder enkele persoonsgegevens te registreren, vooral bij een positieve testuitslag. De persoonsgegevens die wij hiervoor verwerken hebben te maken het volgende:

Bron- en contactonderzoek

Als jij positief bent getest, vindt er een terugkoppeling plaats. Er wordt contact met jou opgezocht om na te gaan met wie jij in contact bent geweest. De uitslag hiervan wordt vastgelegd in het systeem HPZone Lite. Met deze personen of organisaties wordt dan contact opgenomen in de hoop dat deze zich ook laten testen. Verder stellen we je vragen om meer te weten komen over Covid-19 zodat de ziekte beter kan worden bestreden. Zodra het ontstaan en de verspreiding van de besmetting in beeld zijn, wordt je dossier afgesloten. Je blijft vindbaar in HPZone Lite. Dit geldt ook voor de personen waarmee jij nauw contact gehad hebt en van wie jij de gegevens door hebt gegeven aan de GGD tijdens het bron- en contactonderzoek.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Wij verwerken zowel gewone als bijzondere persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij verwerken hebben wij van jou, van je arts of het laboratorium ontvangen. De basisgegevens zijn automatisch gecontroleerd via de Basisregistratie Personen.

 • Voornaam & achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Of je man of vrouw bent, niet gespecificeerd of onbekend
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Klachten
 • Gegevens die te maken hebben met afspraak (tijd, datum, plaats)
 • Testuitslag
 • Contacten

Van welke systemen maken wij gebruik

GGD Twente maakt gebruik van het landelijke registratiesysteem HPZone Lite voor bron- en contactonderzoek. Eind 2021 stapt GGD Twente over op het landelijke registratiesysteem GGD Contact voor bron- en contactonderzoek. Vanaf 7 juli 2021 tot eind 2021 gebruiken we beide systemen naast elkaar.

Als we GGD Contact voor jouw gegevens gebruiken, kun je dat weten doordat we je dan vragen of je de GGD Contact-app wilt gebruiken. Privacy-informatie over GGD Contact vind je onder dat kopje op onze website. Je bent niet verplicht om de app te gebruiken. Wel kun je uit de vraag afleiden dat de GGD-medewerker het nieuwe systeem gebruikt. De app is een vrijwillig onderdeel daarvan. Lees deze privacy-informatie dus ook als je de app niet hebt ingezet.

Hoelang worden jouw gegevens bewaard

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is voor de behandeling van jouw verzoek en conform de wettelijke voorschriften. Op grond van de Wet publieke gezondheid zijn we verplicht om positieve testresultaten met de bijbehorende persoonsgegevens ten hoogste vijf jaar te bewaren. In het kader van de bestrijding van Covid-19 is het GGD Twente in beginsel dus niet toegestaan deze gegevens te verwijderen zolang de wereldwijde pandemie heerst.

Derden die jouw gegevens ontvangen

De volgende partijen ontvangen jouw persoonsgegevens:

 • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • GGD GHOR Nederland als de beheerder van het IT-systeem HPZone Lite
 • De IT-leverancier van de applicatie HPZone (InFact) en de IT-provider (KPN)

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen, bijvoorbeeld:

 • Alleen medewerkers die dit nodig hebben, krijgen toegang tot jouw persoonsgegevens. Zij zijn verplicht jouw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.
 • Wij werken met beveiligde netwerkverbindingen.
 • Wij hebben afspraken gemaakt met de leveranciers van de systemen die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens in de systemen via technische maatregelen voldoende beveiligd zijn.

Wanneer je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Welke rechten heb je ten aanzien van de registratie

Wij zijn wettelijk verplicht je gegevens te registreren. Vervolgens heb je als betrokkene een aantal rechten waarvan je gebruik kan maken. Hieronder volgt een korte toelichting per recht.

 • Recht op informatie
  Wij moeten jou actief, tijdig en adequaat informeren over de verwerking van je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is hiervoor opgesteld.
 • Recht op inzage en rectificatie
  Je hebt het recht om in te zien welke persoonlijke informatie wij van je hebben vastgelegd. Als deze informatie onjuist of verouderd is, kun je ons vragen deze aan te passen.
 • Recht op verwijdering
  Je hebt het recht om een verzoek in te dienen om jouw gegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Wij zijn wettelijk verplicht bepaalde gegevens in ieder geval te bewaren zoalng de corona-pandemie duurt.
 • Recht op overdraagbaarheid
  Je kunt ons vragen om digitale informatie die je ons hebt gegeven naar jou of een andere organisatie te sturen.

Vragen of klachten

Belangrijk voor jou om te weten is, dat jouw privacy bij ons voorop staat. Wanneer je vragen of klachten hebt dan kun je terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming.

Kom je er met ons niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens.