Regionale privacyverklaring Kindermonitor 2021.

GGD Twente doet één keer per vier jaar in opdracht van de gemeente onderzoek naar de gezondheid, welzijn en leefstijl van kinderen. Dit staat beschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg).

De afname van de Kindermonitor 2021 vindt plaats door een digitale vragenlijst onder ouders van kinderen van 0-12 jaar in Twente tussen oktober en december 2021.

Voor de Kindermonitor 2021 verwerken de betrokken partijen persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijft GGD Twente op welke manier zij in de Kindermonitor 2021 omgaat met de persoonsgegevens uit de ingevulde vragenlijsten, de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten en op welke manier de GGD ervoor zorgdraagt dat deze goed worden beschermd.

Doel Kindermonitor 2021

De Kindermonitor 2021 wordt uitgevoerd voor de volgende doelen, specifiek voor de doelgroep kinderen van 0-12 jaar:

  • Het verkrijgen van inzicht in de gezondheidssituatie van kinderen van 0-12 jaar.
  • Het ontwikkelen van lokaal en regionaal beleid om het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen 0-12 jaar te bevorderen.

Grondslag uitvoering Kindermonitor 2021

GGD Twente voert dit onderzoek uit ter vervulling van een taak van algemeen belang, namelijk monitoring van de publieke gezondheid op basis van Wet publieke gezondheid (artikel 2 lid 2a en b en artikel 5, lid 2, suba Wet publieke gezondheid).

Bij het uitvoeren van de Kindermonitor 2021 gebruikt GGD Twente alleen de gegevens die voor het uitoefenen van de wettelijke taken die GGD Twente namens de gemeenten uitvoert, noodzakelijk zijn.

Deelname aan Kindermonitor 2021 is vrijwillig

Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens heeft GGD Twente echter je uitdrukkelijke toestemming nodig. Dit staat beschreven in de huidige wetgeving. GGD Twente vraagt daarom aan het begin van de vragenlijst of je akkoord bent met het verwerken van de bijzondere persoonsgegevens die hierboven zijn genoemd. Voor de overige gewone persoonsgegevens kan GGD Twente een beroep doen op bovengenoemde wettelijke grondslag.

GGD Twente heeft privacy hoog in het vaandel staan

In de uitzonderlijke gevallen wanneer de antwoorden van de vragenlijst naar een persoon kunnen herleiden, worden maatregelen genomen om de herleidbaarheid te beperken.
Daarnaast treffen alle partijen technische en organisatorische maatregelen zodat de ingevulde vragenlijsten goed worden beveiligd. Zoals genoemd hebben alleen medewerkers die betrokken zijn bij de Kindermonitor 2021 toegang tot de ingevulde vragenlijsten. Bovendien hebben de onderzoekers een geheimhoudingsplicht getekend.

Om de bovenstaande doelen te bereiken, gebruikt GGD Twente digitale vragenlijsten. Hiermee worden gegevens over je verzameld. GGD Twente heeft de opdracht gegeven aan veldwerkbureau I&O om deze digitale vragenlijsten te versturen naar de groep personen en de ingevulde vragenlijsten te verzamelen. In de vragenlijst van de Kindermonitor wordt niet gevraagd naar persoonsgegevens, zoals naam en adres, waardoor een respondent direct herleidbaar is.

Er bestaat de mogelijkheid dat door een combinatie van de ingevulde gegevens een ouder of kind toch kan worden herkend. Dat is dan een bijeffect, maar niet het doel van het onderzoek. De GGD zorgt ervoor dat dit risico van herleidbaarheid wordt beperkt door beveiligingsmaatregelen. Zo is het niet toegestaan voor medewerkers van GGD’en om naar verbanden op te zoek te gaan om zo eventueel iemand te kunnen herleiden.

 In de vragenlijsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Persoonsgegevens: geslacht, geboortejaar, opleiding, viercijferige postcode, e-mailadres (verloting).
  • Bijzondere persoonsgegevens: gezinssamenstelling, moeite met rondkomen, algemene gezondheid, tandarts, ingrijpende gebeurtenissen, pesten, weerbaarheid, veerkracht, psychosociale gezondheid, geluk, slaap, eenzaamheid, schoolverzuim, vertrouwen in de toekomst, opvoedbelasting, moeilijkheden bij opvoeden, zorgen, opvoedingssteun, seksuele voorlichting, voorlezen, voeding, roken, alcohol, bewegen, lid van vereniging, zwemdiploma, kindvriendelijke omgeving, mediaveiligheid, social media gebruik, gamen en gehoorschade.

GGD Twente maakt rapportages voor gemeenten op basis van de verzamelde gegevens. Er zijn maatregelen getroffen om te zorgen dat gegevens in deze rapportages niet te herleiden zijn naar personen, door alleen te rapporteren over groepen.

Binnen GGD Twente hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de onderzoeksgegevens. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

GGD Twente maakt gebruik van I&O om de technische afname van de digitale vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. Deze externe partij is gebonden aan strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht. Er is met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin deze voorwaarden zijn vastgelegd.

GGD Twente kan beslissen gegevens te delen met derden voor onderzoek. In dat geval zorgt de GGD ervoor dat een persoon niet kan worden herkend in de gedeelde gegevens.

De Kindermonitor 2021 heeft het doel om de gezondheidssituatie van ouderen en volwassenen te volgen in de tijd (monitoren). Dit betekent dat GGD Twente ook in de toekomst beschikking dient te houden over de ingevulde vragenlijsten, zodat zij de eerdergenoemde doelen kan behalen en de eerder genoemde taken juist kan blijven uitvoeren.

Als betrokkene heb je de volgende rechten waarop je je voor deze verwerking kunt beroepen. Voor meer toelichting op wat deze rechten inhouden verwijzen we je graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op inzage, rectificatie, beperking of vergetelheid

Een verzoek tot inzage, rectificatie of vergetelheid is alleen mogelijk in de fase waarin wij gegevens verzamelen. Na deze eerste fase (na 10 december) worden alle herleidbare gegevens verwijderd waardoor het voor ons onmogelijk wordt om je gegevens te herleiden.

Recht op informatie

Om hieraan te voldoen zijn deze online privacyverklaring en de ‘veelgestelde vragen’ opgesteld. Heb je aanvullende vragen dan is in het laatste deel van deze verklaring toegelicht hoe je deze kunt stellen.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om door jou aangeleverde persoonsgegevens in een digitaal (machine leesbaar) formaat terug te ontvangen. Dit geldt enkel voor de gegevens waarvoor je toestemming hebt gegeven.

Intrekken van toestemming

Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens vragen wij jouw toestemming. Het staat je vrij deze toestemming in te trekken. Evenals bij het recht op inzage, rectificatie, beperking of vergetelheid is het alleen mogelijk hieraan te voldoen in de eerste fase van dit onderzoek (tot 10 december).

Vrijheid van deelname en recht op bezwaar

Deelname aan de Kindermonitor 2021 is vrijwillig. Op elk moment kan deelname worden geweigerd, zonder opgave van reden. Je hebt echter ook het formele recht op bezwaar dat je kunt inzetten wanneer je daar gebruik van wilt maken, door specifiek een situatie die op jou van toepassing is.

Als je vragen hebt over jouw rechten en hoe die kunnen worden uitgeoefend in het kader van dit onderzoek, of je wilt een klacht indienen, dan kun je altijd contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Als je vragen hebt over het onderzoek of hoe GGD Twente met de ingevulde vragenlijsten omgaat, dan kun je contact opnemen met een onderzoeker via kindermonitor@ggdtwente.nl.

Ben je het niet eens met de uitkomst van je klacht of verzoek of hoe je klacht of verzoek is afgehandeld, dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor meer informatie over hoe GGD Twente omgaat met jouw privacy bekijk je ons algemene privacyreglement.

Deze verklaring is opgesteld op 7 september 2021.