Over het onderzoek, over deelnemen, privacy, de resultaten, enz.

  

De Gezondheidsmeter 2020 is een groot vragenlijstonderzoek naar de gezondheid en leefstijl van volwassenen (vanaf 18 jaar) en ouderen in Nederland.
Alle 25 GGD’en voeren dit onderzoek één keer in de vier jaar op dezelfde manier uit. Dit doen zij in samenwerking met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nee, er is geen verschil. Een groot aantal GGD’en heeft gekozen voor ‘Gezondheidsmeter’, omdat dit publieksvriendelijker overkomt dan ‘monitor’.

De Gezondheidsmeter 2020 levert een databestand op met gegevens op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Dit gebeurt door de gegevens van 25 GGD’en samen te voegen tot één databestand. Hiermee levert de Gezondheidsmeter informatie op over de gezondheid van de inwoners van heel Nederland.

Het belangrijkste doel is het in kaart brengen van de gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen op gemeentelijk, Twents en landelijk niveau.
Gemeenten gebruiken de resultaten als basis voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Daarnaast adviseert de GGD gemeenten en andere organisaties met de ontwikkeling van preventie programma’s om gezond gedrag te verbeteren.

De samenwerking heeft vooral als doel de hoogst mogelijke kwaliteit van het onderzoek te halen. Het is de enige manier om tot betrouwbare landelijke cijfers te komen. Deze cijfers kunnen weer naast de Twentse en gemeentelijke cijfers worden gelegd.
De samenwerking bestaat onder meer uit het samen verzamelen van gegevens, samen de resultaten bekend maken en het samen ontwikkelen van bestanden.

De Gezondheidsmeter is in 2012 voor het eerst landelijk afgestemd. Dit is herhaald in 2016. Dat wil zeggen dat in 2012, 2016 en in 2020 alle GGD’en de vragenlijst van de Gezondheidsmeter gelijktijdig (in een tijdsbestek van enkele maanden) en op een uniforme wijze (een landelijke basisvragenlijst met mogelijke lokale aanvulling) hebben uitgevraagd.
Deze landelijke harmonisatie maakt het mogelijk om lokale en regionale cijfers onderling te vergelijken én deze te vergelijken met de landelijke cijfers van de Gezondheidsmeter.
Daarnaast is het mogelijk om de resultaten van de Gezondheidsmeter 2020 te vergelijken met de resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012 en 2016, waardoor er trendgegevens ontstaan.

De waarde van de Gezondheidsmeter voor gemeenten is:

 • De beschikking hebben over eigen gezondheidscijfers en die kunnen vergelijken op gemeentelijk, Twents en landelijk niveau.
 • De beschikking hebben over cijfers die inspelen op gemeentelijke problematiek, zoals de buurt waarin je woont, het geven van zorg of eenzaamheid.
 • In kaart brengen van lokale gezondheidsproblematiek.
 • Cijfers op wijkniveau.

Het vragenlijstonderzoek vindt plaats in de periode september t/m december 2020. Op 15, 16 en 17 september 2020 starten de GGD’en in Gelderland en Overijssel.

In totaal ontvangen ruim 1,1 miljoen Nederlanders een uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst.
In Twente wordt naar ongeveer 55.000 personen een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek gestuurd.

Het technische deel van het onderzoek doet I&O Research in Enschede. Zij werken in opdracht van GGD Twente. I&O Research verstuurt alle uitnodigingen en herinneringen en verwerken de vragenlijsten. De analyse van de resultaten en het maken van de verslagen doet de GGD Twente.

De doelgroep voor het onderzoek bestaat uit zelfstandig wonende personen van 18 jaar en ouder in Nederland. Het CBS verzorgt de steekproeftrekking. De GGD nodigt alleen de uitgekozen personen uit om deel te nemen aan de Gezondheidsmeter. Het is toeval wie een uitnodiging krijgt voor het vragenlijstonderzoek. Personen die niet uitgekozen zijn ontvangen geen vragenlijst en kunnen niet aan dit onderzoek meedoen. De uitgekozen personen vormen samen een doorsnee van de Nederlandse bevolking. Daarom mag alleen de persoon die persoonlijk is uitgenodigd de vragenlijst invullen.

Ja, meedoen aan het onderzoek is vrijwillig. Het is dus niet verplicht deel te nemen aan de Gezondheidsmeter. Uw hulp is wel erg belangrijk. Hoe meer mensen er meedoen, hoe beter de resultaten zijn.

Alle inwoners van Nederland staan in het bevolkingsregister van gemeenten. Het CBS trekt de steekproef uit dit bevolkingsregister.

Meedoen kan door de vragenlijst online of op papier in te vullen. In de uitnodiging staat een persoonlijke inlogcode voor de online vragenlijst. De digitale vragenlijst kunt u op de computer, op een tablet of op een mobiele telefoon invullen. Wie de vragenlijst niet digitaal invult, kan wachten op een papieren vragenlijst.
Volwassenen (18 t/m 64 jaar) krijgen eerst een herinnering om de digitale vragenlijst in te vullen. Pas bij de tweede herinnering krijgen volwassenen een papieren vragenlijst.
Ouderen (65+) ontvangen bij de eerste herinnering al een papieren vragenlijst. De papieren vragenlijst kunt u in de meegestuurde antwoordenvelop zonder postzegel terugsturen.

Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 30 minuten. Het digitaal invullen gaat sneller.

Nee. Natuurlijk mag de deze persoon wel worden geholpen bij het invullen van de vragenlijst.
Zie ook vraag 11. Daarnaast mag iemand anders dan de persoon aan wie de uitnodiging is verstuurd wel de open vragenlijst invullen via ggdgezondheidsmeter.nl.

Ja, over een aantal weken krijgt u automatisch een papieren vragenlijst toegestuurd.

Het adres en antwoordnummer waar u de papieren vragenlijst naartoe kunt sturen is:

I&O Research
Antwoordnummer 1104
7500 VB Enschede

Een postzegel is niet nodig.

De reden dat dit ondanks alle zorgvuldigheid gebeurt komt door de tijd. Het kost tijd om een aanpassing in het GBA van een overlijden in een systeem te krijgen. In de tussenperiode van het bijwerken van de systemen gebeurt het wel eens dat iemand per ongeluk toch een vragenlijst krijgt. Sorry hiervoor. De vragenlijst had niet aan hem/haar verzonden mogen worden. U mag de vragenlijst weggooien. U kunt hem/haar afmelden door de naam van deze persoon door te geven aan ons veldwerkbureau I&O Research: tel. 0800 - 0191 (gratis) of e-mail: helpdesk@ioresearch.nl.

U ontvangt dan ook geen herinnering meer voor dit onderzoek.

U kunt zich op 3 manieren afmelden voor dit onderzoek:

 1. U kunt bellen met I&O Research. Zij voeren het onderzoek voor ons uit. U kunt hen bellen op 0800-0191 (gratis)
 2. U kunt mailen met I&O Research: helpdesk@ioresearch.nl
 3. U logt in op de vragenlijst. U kunt daar laten weten dat u niet mee wil doen met dit onderzoek.

U kunt zich op drie manieren afmelden voor dit onderzoek (zie vraag 20). Wanneer u niet wilt dat de GGD u in de toekomst voor onderzoek uitnodigt, kunt u dit zelf bij uw gemeente laten weten. Wij hebben uw naam en adresgegevens namelijk uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Wanneer u het nieuwe adres laat weten, zullen wij dit aanpassen. We kunnen u niet beloven dat u geen herinnering voor deze persoon ontvangt, omdat de verzending van de herinneringsbrieven mogelijk al is klaargezet.

Als deze persoon binnenkort terugkomt, kan hij/zij na dan de vragenlijst invullen. Mogelijk ontvangt u in de tussentijd wel een herinnering. Invullen kan tot en met 18 december 2020.

Het is belangrijk dat de persoon die een uitnodiging van de GGD krijgt, meedoet. Alle andere mensen zónder een brief van de GGD die tóch een vragenlijst willen invullen kunnen dat doen via ggdgezondheidsmeter.nl

In dit gezondheidsonderzoek beschermen wij de privacy zoals dat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat uitgelegd. Dat betekent dat de verzamelde gegevens streng vertrouwelijk behandeld en verwerkt worden. De gegevens gebruiken we alleen voor statistische doelen. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld.

Bij de digitale vragenlijst wordt de inlogcode opgeslagen. De computer kan zien of u de vragenlijst helemaal heeft ingevuld. Bij de schriftelijke vragenlijst staat op elke bladzijde een streepjescode. Deze wordt ingelezen door de computer. Die streepjescodes en inlogcodes worden vergeleken met het overzicht van alle uitgenodigde personen voor het onderzoek. Op basis daarvan worden herinneringsbrieven verzonden.

In dit gezondheidsonderzoek zorgen de partijen voor voldoende maatregelen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen elke vorm van onrechtmatige verwerking. Dit volgens de AVG wet- en regelgeving.

 • Misschien staat de Caps Lock aan en zijn er hoofdletters gebruikt, terwijl dit kleine letters zijn in de inlogcode.
 • Het adres www.startvragenlijst.nl/ggdoost moet u intypen in de adresbalk en niet via een zoekmachine.

Wanneer het echt niet lukt om in te loggen, kunt u wachten op de papieren vragenlijst. Na de eerste (of tweede) brief sturen we automatisch een papieren versie aan iedereen die geen digitale vragenlijst heeft ingevuld.

Antwoorden worden in de tussentijd opgeslagen, maar bij het vast lopen van de computer heeft het systeem ongeveer 10 minuten nodig om te herkennen dat u niet meer aan het invullen bent. Daarna kunt u weer inloggen en komt u op de plaats waar u gebleven was.

Wij kunnen u geen nieuwe inlogcode toesturen. U kunt wachten op de herinneringsbrief die u na ongeveer drie weken ontvangt. Hierin staat nog een keer de inlogcode.

U kunt in de tussentijd stoppen. U kunt de computer afsluiten en de volgende dag verder gaan. Het programma weet waar u gebleven bent. U hebt wel weer uw persoonlijke inlogcode nodig om in de vragenlijst te komen.

Alle 25 GGD’en zijn verplicht dezelfde basisvragenlijst te versturen. Daarnaast zijn een aantal vraagstellingen toegevoegd door GGD Twente aan deze basisvragenlijst. Dit om Twentse of gemeentelijke gezondheidsvraagstukken in kaart te brengen. GGD Twente heeft bijvoorbeeld vragen toegevoegd over geluk, zingeving, veerkracht en gezondheidsvaardigheden. Dit is in overleg met de gemeenten gebeurd.

De vragenlijst bestaat uit vragen over lichamelijke en geestelijke gezondheid, sociale contacten, leefstijl en woonomgeving. Onderwerpen in de (verplichte) basisvragenlijst zijn:

 • Geslacht
 • Geboortejaar
 • Huishoudsamenstelling
 • Burgerlijke staat
 • Lengte en gewicht
 • Roken
 • Alcoholgebruik
 • Bewegen
 • Chronische aandoeningen
 • Functionele beperkingen (beperkingen in zicht, gehoor en mobiliteit)
 • Angst en depressie
 • Ervaren gezondheid
 • Stress
 • Regie over eigen leven
 • Eenzaamheid
 • Mantelzorg geven
 • Vrijwilligerswerk
 • Ouderen mishandeling
  (Alleen in de basisset voor ouderen, 65 jaar en ouder)
 • Geluidhinder
  (Alleen in de basisset voor volwassenen, 18 tot 65 jaar)
 • Opleiding
 • Werksituatie
 • Rondkomen
 • Corona-gerelateerde vragen

 

De grootte van de gegevensverzameling is uniek in Nederland. Ruim 1,1 miljoen mensen ontvangen namelijk een uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst. Daarnaast is de landelijke, Twentse en gemeentelijke vergelijking van de resultaten van de Gezondheidsmeter uniek.

De GGD deelt de gemeentelijke en Twentse resultaten en trends met de gemeenten. Dit gebeurt door middel van verslagen en factsheets en door plaatsing van de cijfers op twentsegezondheidsverkenning.nl.

Gemeenten gebruiken de cijfers als basis voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Met de resultaten kunnen gemeenten en GGD’en activiteiten organiseren of maatregelen nemen om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Ook kunnen de resultaten een reden zijn om verder onderzoek te doen, bijvoorbeeld in de vorm van panelonderzoek.

U krijgt geen persoonlijke reactie. De antwoorden worden onderzocht zonder dat ze verbonden zijn aan namen of adressen. De bestanden met namen en adressen worden 3 maanden na het onderzoek vernietigd.

De landelijke en Twentse resultaten uit de basisvragenlijst van de Gezondheidsmeter 2020 worden in juni 2021 bekend gemaakt op de sites van het CBS en het RIVM. De gemeentelijke rapporten volgen in de zomerperiode. De plaatsing van cijfers op de website volgt daarna.

Alle resultaten uit de basisvragenlijst van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 staan op Volksgezondheidenzorg.info. Ook staan de resultaten op twentsegezondheidsverkenning.nl

Neem contact op met uw huisarts. De huisarts kan u mogelijk helpen of doorsturen zodat u de juiste hulp of zorg kan ontvangen.