GGD Twente doet één keer per 4 jaar in opdracht van de gemeente onderzoek naar de gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren.

Dit onderzoek heet Gezondheidsmonitor Jeugd en vindt plaats in tussen september en november 2019 onder leerlingen in de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs met een digitale vragenlijst. De verplichting om dit onderzoek uit te voeren is bij wet bepaald (Wet publieke gezondheid).

De Gezondheidsmonitor Jeugd wordt door alle GGD’en in Nederland op dezelfde manier en periode van het jaar uitgevoerd. Dit doet GGD Twente op verzoek van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). VWS heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de opdracht gegeven GGD Twente hierbij te ondersteunen. De Gezondheidsmonitor Jeugd is een samenwerking tussen GGD’en, GGD GHOR Nederland (de landelijke vereniging van GGD’en) en het RIVM.

De Gezondheidsmonitor Jeugd heeft als uitgangspunt dat het geen gebruik maakt van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijft GGD Twente op welke manier zij in Gezondheidsmonitor Jeugd omgaat met de ingevulde vragenlijsten, de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten en op welke manier GGD Twente ervoor zorgdraagt dat deze goed worden beschermd.

Doel Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd wordt uitgevoerd voor de volgende doelen:

 • Het verkrijgen van inzicht in de gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs.
 • Het ontwikkelen van lokaal en landelijk beleid om de gezondheid van jongeren te bevorderen.
 • De gezondheidssituatie van jongeren onder de aandacht van scholen te brengen en hen aanzetten tot de ontwikkeling van gericht preventief gezondheidsbeleid.

Verwerkt GGD Twente persoonsgegevens van mij / mijn kind en zo ja, welke?

Om de bovenstaande doelen te bereiken, gebruikt GGD Twente digitale vragenlijsten. In Gezondheidsmonitor Jeugd wordt niet gevraagd naar persoonsgegevens, zoals naam en adres, waardoor een leerling direct kan worden herkend. In zeldzame gevallen is het echter mogelijk dat door een combinatie van de ingevulde gegevens een leerling toch kan worden herkend. Dat is dan een bijeffect maar niet het doel van het onderzoek. GGD Twente zorgt ervoor dat dit risico van herleidbaarheid wordt beperkt door beveiligingsmaatregelen.

In de vragenlijsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Algemene gegevens: leerjaar, opleidingsniveau, leeftijd (in jaren), geslacht, gezinssamenstelling, postcodecijfers (PC4)
 • Ervaren gezondheid
 • Moeite met rondkomen
 • Geluk, psychosociale gezondheid en stress
 • Ingrijpende gebeurtenissen (w.o. mantelzorg, vechtscheiding, automutilatie)
 • Bewegen, voeding, alcoholgebruik, roken, cannabisgebruik, harddrugsgebruik, lachgas
 • (Cyber)pesten, weerbaarheid
 • Sexting, gamen/social mediagebruik
 • Seksualiteit (anticonceptie, seksuele diversiteit, sexting)
 • Gehoorschade
 • Slaap
 • Schoobeleving (spijbelen, schoolbeleid)
 • Zwemdiploma
 • Sociaal funcioneren (bijbaantje, vrijwilligerswerk, eenzaamheid, relatie ouders)
 • Wijkverbetering

Voor een inkijkexemplaar van de vragenlijst van Gezondheidsmonitor Jeugd heeft u een inlogcode nodig, hiervoor kunt u mailen naar gezondheidsmonitorjeugd@ggdtwente.nl

Op welke wijze gebruikt GGD Twente de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?

GGD Twente maakt rapportages voor gemeenten en scholen op basis van de verzamelde gegevens. In deze rapportages is herkenning van een leerling niet mogelijk. De landelijke samenwerkingspartners, RIVM en GGD GHOR Nederland kunnen voor onderzoek en publicatie gebruik maken van de in Gezondheidsmonitor Jeugd verzamelde gegevens. Ook in deze rapportages is herkenning van een leerling niet mogelijk.

Grondslag uitvoering Gezondheidsmonitor Jeugd

GGD Twente voert dit onderzoek uit ter uitvoering van een wettelijke plicht (artikel 2 lid 2a en b Wet publieke gezondheid) en een taak van algemeen belang, namelijk monitoring van de publieke gezondheid op basis van Wet publieke gezondheid. Bij het uitvoeren van Gezondheidsmonitor Jeugd gebruikt GGD Twente alleen de gegevens die voor het uitoefenen van de wettelijke taken die GGD Twente namens de gemeenten uitvoert, noodzakelijk zijn.

Deelname aan Gezondheidsmonitor Jeugd is vrijwillig. Er is geen toestemming vereist van ouders/verzorgers en/of leerlingen om mee te doen aan het onderzoek. Leerlingen en/of ouders/verzorgers bepalen zelf om wel of niet mee te doen aan het onderzoek. Ook voor het benaderen van ouders/verzorgers en/of leerlingen voor deelname aan het onderzoek en het gebruiken van de antwoorden uit de vragenlijsten is geen toestemming vereist. Dit omdat GGD Twente een beroep kan doen op bovengenoemde wettelijke grondslagen.

Wie ontvangen de met De Gezondheidsmonitor Jeugd verzamelde gegevens?

Binnen GGD Twente hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de onderzoeksgegevens. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.
GGD Twente maakt gebruik van een externe partij om de technische afname van de digitale vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. Deze externe partij is gebonden aan strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht.
GGD Twente kan beslissen gegevens te delen met derden voor onderzoek. In dat geval zorgt GGD Twente ervoor dat een leerling niet kan worden herkend in de gedeelde gegevens.
Het RIVM ontvangt de ingevulde vragenlijsten ook, zodat zij GGD Twente kan ondersteunen.
Dit is vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt.

GGD GHOR Nederland, de landelijke koepel van GGD’en, ontvangt alleen een bestand, waarin de antwoorden op de vragenlijsten zo zijn bewerkt dat herkenning van een leerling niet mogelijk is.

GGD Twente, het RIVM en GGD GHOR Nederland hebben privacy hoog in het vaandel staan.
In de uitzonderlijke gevallen wanneer de antwoorden van de vragenlijst naar een leerling kunnen herleiden, worden maatregelen genomen om de herleidbaarheid te beperken.
Daarnaast treffen alle partijen technische en organisatorische maatregelen zodat de ingevulde vragenlijsten goed worden beveiligd. Zoals genoemd hebben alleen medewerkers die betrokken zijn bij De Gezondheidsmonitor Jeugd toegang tot de ingevulde vragenlijsten. Bovendien hebben de onderzoekers een geheimhoudingsplicht getekend.

Hoe lang worden de gegevens die verzameld zijn met Gezondheidsmonitor Jeugd bewaard?

De Gezondheidsmonitor Jeugd heeft het doel om de gezondheidssituatie van de jongeren te volgen in de tijd (monitoren). Dit betekent dat GGD Twente ook in de toekomst beschikking dient te houden over de ingevulde vragenlijsten zodat zij de eerdergenoemde doelen kan behalen en de eerder genoemde taken juist kan uitvoeren. De tussentijdse gedownloade ruwe bestanden vanuit Formdesk worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk na ontvangst van de opgeschoonde data van het RIVM verwijderd (max 1 jaar).

Het RIVM bewaart de ingevulde vragenlijsten ook, zodat zij GGD Twente kunnen ondersteunen. Dit is vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt.

Welke rechten heb ik?

De Gezondheidsmonitor Jeugd heeft als uitgangspunt dat het geen gebruik maakt van persoonsgegevens. In heel zeldzame gevallen is door een combinatie van de ingevulde gegevens herkenning van een leerling mogelijk. Dit betekent dat in die gevallen een leerling en ouders/verzorgers bepaalde rechten toekomen. Zo kan een verzoek worden gedaan om inzage of verwijdering van de ingevulde vragenlijst.

Recht op weigering

Deelname aan Gezondheidsmonitor Jeugd is vrijwillig. Op elk moment kan deelname worden geweigerd, zonder opgave van reden. Leerlingen en ouders/verzorgers ontvangen via school een brief met informatie over het onderzoek. Zowel leerlingen als ouders/verzorgers kunnen weigeren door dit aan de school kenbaar te maken.

Als een leerling deelneemt, vult hij/zij tijdens een lesuur in de klas de digitale vragenlijst in.
Een leerling kan vragen overslaan of het invullen stoppen.

Recht op informatie

Om hieraan te voldoen is deze online privacyverklaring opgesteld. In de informatiebrief die een leerling of ouders/verzorgers via school ontvangt wordt naar deze privacyverklaring verwezen.

Recht op verwijdering

Deze rechten kunnen alleen worden uitgeoefend als een leerling nog beschikt over de inloggegevens. Zonder inloggegevens is de ingevulde vragenlijst niet terug te vinden in het gegevensbestand.

Recht op inzage, rectificatie, beperking

Deze rechten kunnen niet worden uitgeoefend. Bij een verzoek tot inzage, rectificatie of beperking is het namelijk niet na te gaan of de gepresenteerde inloggegevens daadwerkelijk van de leerling zijn die het verzoek doet. Dit omdat de inloggegevens willekeurig aan leerlingen worden uitgedeeld. Er is geen registratie waarin de inloggegevens gekoppeld zijn aan identificerende gegevens van de leerling.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Indien leerlingen en ouders/verzorgers vragen hebben over hun rechten en hoe die kunnen worden uitgeoefend in het kader van dit onderzoek of een klacht willen indienen, dan kunnen zij contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Indien leerlingen en ouders / verzorgers vragen hebben over het onderzoek of hoe GGD Twente met de ingevulde vragenlijsten omgaat, omgaat, dan kunnen zij een e-mail sturen naar: Marieke Weernink.

Voor meer informatie over hoe GGD Twente omgaat met de privacy, zie Privacy.

 

 
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input